/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

     (Mt 4:18:23)  18 Edhe tek ecte pranë detit të Galilesë, Jisui pa dy vëllezër, Simonin, që thirrej Pjetër,…
  (Llk.1:24-38) 24Edhe pas këtyre ditëve Elisabeta, gruaja e tij, u mbars; edhe e fshihte veten pesë muaj, 25duke thënë…
    (Llk.18:10-14)   10Dy njerëz u ngjitën në tempull që të faleshin; njëri ishte Farise dhe tjetri tagrambledhës. 11Fariseu…
  Mt.3:1-6 Edhe në ato ditë vjen Joan Pagëzori duke predikuar në shkretëtirën e Judesë, 2 e duke thënë: Pendohuni,…
  Mk.1:1-8 Fillimi i ungjillit të Jisu Krishtit, Birit të Perëndisë, 2 siç është shkruar në profetët: "Ja unë tek…
    Llk.2:20-21 40-52 20Edhe barinjtë u kthyen duke lavdëruar e duke himnuar Perëndinë për gjithë ato që dëgjuan e…
  Mtth2:13-2313 Edhe pasi ikën ata, ja një engjëll i Zotit tek i duket në ëndërr Josifit, duke thënë: Ngrihu…
    (Llk.6:31-36). 31Edhe siç doni t’ju bëjnë juve njerëzit, edhe ju bëjuni atyre po ashtu. 32Edhe nëse doni ata…
  (Mk. 15:43-16:8) 43 erdhi Josifi që ishte nga Arimatea, anëtar i nderuar i këshillit, që edhe ai priste mbretërinë…
    Joani: 20:19-31 19Në atë ditë pra, të parën e javës, si u ngrys, edhe dyert ishin mbyllur atje…