/ Category / Ungjilli i të djelës

Ungjilli i të djelës

  Gjenealogjia Mt.1:1-25 1 Libri i gjenealogjisë së Jisu Krishtit, të birit të Davidit, të birit të Abrahamit. 2 Abrahamit…
  Llk.14:16-24 Mtth.22:14 16Edhe ai i tha atij: Një njeri bëri një darkë të madhe dhe ftoi shumë. 17Edhe në…
  Lk.13:10-17 10 Edhe një të shtunë ishte duke mësuar në një sinagogë. 11 Edhe ja ishte një grua që…
  Llk: 18:35-43 35 Edhe ndodhi që kur ai po afrohej në Jeriko, një i verbër po rrinte pranë udhës…
  Llk.12.16:21 16 Edhe u tha atyre një paravoli, duke thënë: Toka e një njeriu të pasur dha shumë prodhim.…
      (Llk.10:25-37) 25Edhe ja tek u ngrit një mësues ligji, duke e ngarë atë, e duke thënë: Mësues,…
20 Ishte dhe një i varfër që e kishte emrin Llazar, i cili dergjej pranë portës së atij plot me…
  Llk.8:41-56 41 Edhe ja tek erdhi një njeri që quhej Jair – dhe ky ishte i pari i sinagogës,…
  Llk.8:27-39 27 Edhe kur doli në tokë, i doli përpara një njeri prej qytetit, që kishte demonë prej shumë…
  5 Doli mbjellësi të mbillte farën e tij; dhe ndërsa ai po mbillte, ca farë ra pranë udhës, edhe…