/ E Tërëshënjta, Më e Lartë se Qiejt / Πλατυτέρα didi

Πλατυτέρα didi