/ Jeta Liturgjike / Himni Akathist – Stanca e dytë

Himni Akathist – Stanca e dytë

Himni Akathist - Stanca e dytë

 

Barinjtë dëgjuan engjëjt që himnonin ardhjen trupësore të Krishtit dhe duke rendur si tek një bari,e panë si qengj të panjollë,të kullotur në barkun e Marisë,të cilës duke himnuar i thanë:

Gëzohu o nënë qengji dhe bariu,gëzohu o oborr dhensh të arsyeshëm.

Gëzohu o mbrojtëse kundër armiqve të padukshëm,gëzohu o hapëse e dyerve të parajsës.

Gëzohu se qiellorët gëzohen bashkë me tokën,gëzohu se tokësorët vallëzojnë bashkë me qiejtë.

Gëzohu o gojë e paheshtur e Apostujve,gëzohu o guxim i pamposhtur i Athloforëve.

Gëzohu o mbështetje e fortë e besimit,gëzohu o njohëse e shkëlqyer e hirit.

Gëzohu Ti me anë të së cilës u zhvesh ferri,gëzohu Ti me anë të së cilës u veshëm me lavdi.

Gëzohu o Nuse e panusëruar

Duke parë Yllin Hyjrendës,magët i ranë pas dritës së tij dhe duke e mbajtur si kandil,kërkonin me të mbretin e fortë.Dhe duke arritur të paarritshmin,u gëzuan duke i thirrur:

Aliluia

Bijtë e Kaldejve panë në duart e Virgjëreshës atë që gatoi me dorë njerëzit dhe duke e njohur për Zot,megjithëse mori formë shërbëtori,vrapuan ta adhurojnë nëpërmjet dhuratave e t’i thërrasin të Bekuarës:

Gëzohu o nënë ylli të paperëndueshëm,gëzohu o agim dite mistike.

Gëzohu ti që shove furrën e gënjeshtrës,gëzohu ti që ndriçon ata që hyjnë në të fshehtat e Trinisë.

Gëzohu ti që nxorre nga fuqia tiranin ç’njerëzor,gëzohu ti që tregove Krishtin Zot njeridashës.

Gëzohu ti që shpërblen nga feja barbarë,gëzohu ti që shpëton nga balta e veprave.

Gëzohu Ti që pushove adhurimin e zjarrit,gëzohu ti që çliron nga zjarri i pasioneve.

Gëzohu o udhëheqëse e urtësisë së besimtarëve,gëzohu o dëfrim i gjithë brezave.

Gëzohu o Nuse e panusëruar

Magët duke u bërë predikues hyjprurës,u kthyen në Babilonë,duke kryer profecinë tënde e duke të predikuar ty,Krishtin tek të gjithë,duke lënë si të marrë Irodhin që s’dinte të këndojë:

Aliluia

Duke ndritur në Egjipt ndriçim të vërtetë,dëbove errësirën e gënjeshtrës,se idhujt e saj o Shpëtimtar,ranë ngaqë nuk duruan fuqinë tënde dhe ata që shpëtuan prej tyre i thërrisnin Hyjlindëses:

Gëzohu o ringritje e njerëzve,gëzohu o rënie e demonëve.

Gëzohu ti që shkele mashtrimin e gënjeshtrës,gëzohu ti që demaskove dinakërinë e idhujve.

Gëzohu o det që përmbyte Faraonin mendor,gëzohu o shkëmb që ujite të eturit për jetë.

Gëzohu o shtyllë e zjarrtë që udhëheq ata që ndodhen në errësirë,gëzohu o strehë e botës më e gjerë se një re.

Gëzohu o ushqim pasardhës i manës,gëzohu o shërbyese dëfrimi të shenjtë.

Gëzohu o toka e premtimit,gëzohu ti prej së cilës rrjedh mjaltë dhe qumësht.

Gëzohu o Nuse e panusëruar

Kur Simeoni do të ikte nga jeta e tanishme mashtruese iu dhe në duar si foshnjë,por u njohe prej tij si Perëndi i përkryer,prandaj u çudit për urtësinë tënde të pashprehur duke i thirrur:

Aliluia

 

Himni Akathist – Stanca e dytë