/ Me ndërmjetimet e Hyjlindëses,Shpëtimtar shpëtona! / Me ndërmjetimet e Hyjlindëses,Shpëtimtar shpëtona!

Me ndërmjetimet e Hyjlindëses,Shpëtimtar shpëtona!

Me ndërmjetimet e Hyjlindëses,Shpëtimtar shpëtona!