/ Asnjë ditë pa iu lutur Zonjës Hyjlindëse Mari / Asnjë ditë pa iu lutur Zonjës Hyjlindëse Mari

Asnjë ditë pa iu lutur Zonjës Hyjlindëse Mari