/ Ne ecim përpara Perëndisë! / Ne ecim përpara Perëndisë!

Ne ecim përpara Perëndisë!

Ne ecim përpara Perëndisë!