/ Përulësia është veshje hyjnore! / Përulësia është veshje hyjnore!

Përulësia është veshje hyjnore!

Përulësia është veshje hyjnore!