/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Sëmundja

Sëmundja

Sëmundja

 

Sëmundja është një mirësi (bamirësi) e madhe për njeriun.Kisha jonë lutet që askush të mos iki nga kjo botë me vdekje të papritur.Cdo të thotë me vdekje të papritur:Të kaloj sëmundje,të ndiej dhimbje  që të filloj pak e nga pak të clirohet nga grepat ku është kapur dhe të ndiej se po shkëputet nga kjo botë për të shkuar në botën tjetër.Sapo të filloj t’i përjetoj këto njeriu,me shumë i shtohet besimi të Perëndia ,më i përulur bëhet,me tepër pendohet,  dhe përgatitet më  mirë për në jetën  tjetër.
 
 
At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “
 
Përkthyer nga A. Marini 
 
 

Sëmundja