/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Zhgënjimi!

Zhgënjimi!

Zhgënjimi!

 

 

Bota jeton në zhgënjim.
Njerëzit kanë dënuar vetë veten me vdekje.Duhet të luftojmë trup me trup me padrejtësinë.
“Vlerësomë o Zot që këtë ditë të ruhem pa ndonjë mëkat».
Shumë herë e përsërita këtë lutje të Kishës .
Jeta jonë e pastër këtu në tokë,na hap dyert e qiellit.Njeriun nuk do e shpëtojnë dituritë e shumta që mund të ketë.Jeta e pamëkatshme na përgatit për jetën e përjetshme me Perëndinë.
Hiri i Shpirtit të Shenjtë na mëson të vërtetat e përjetshme, dhe të jetojmë sipas porosive:”Ta duash Perëndinë tënde,Krijuesin tënd me gjithë qënien tënde dhe ta duash të afërmin tënd si veten tënde”. T’i ruani këto porosi gjithmon.

 

Mësime nga Gjerond Sofroni
Përkthyer nga M. Vasili

 

Zhgënjimi!